verejná správa

Integrovaný administratívny a kontrolný systém (IACS) je komplexný informačný systém vyvíjaný pre Pôdohospodársku platobnú agentúru v súlade s legislatívou Európskej únie a Slovenskej republiky.
Je určený na administráciu a kontrolu prideľovania dotácií farmárom a poľnohospodárom zo zdrojov EÚ a štátneho rozpočtu. Systém ročne spracuje viac ako 20 tisíc žiadostí. 

Zabezpečuje

registráciu a administráciu žiadostí o podporu;

automatizované administratívne a krížové kontroly;

spracovanie výsledkov kontrol na mieste a kontrol z diaľkového prieskumu zeme;

výpočet podpôr v súlade s legislatívou EÚ a SR;

podporu preventívnych činnosti vzniku neoprávneného vyplatenia;

administráciu nápravných opatrení;

štatistiku pre EU.

moduly systému

Implementácia systému zahŕňa vývoj softvérového riešenia a integráciu jednotlivých modulov.
Z hľadiska architektúry a biznis riešenia je rozdelený na
3 hlavné moduly.

IACS

Obsahuje základnú funkcionalitu, ktorá pokrýva najmä administráciu žiadostí o priame podpory, softvérové a krížové kontroly, administráciu nezrovnalostí, proces komunikácie so žiadateľmi, výpočet znížení a platieb, administráciu platieb, odosielanie platieb a komunikáciu s účtovným systémom.

eKNM

Obsahuje funkcionalitu pre administrovanie a spravovanie kontrol na mieste. Pre kontroly na krížové plnenie spracováva a počíta zníženia za nesúlady podľa sankčného mechanizmu.

JRŽ

Obsahuje funkcionalitu pre administráciu subjektov, žiadateľov. Slúži pre IACS ako aj ostatné informačné systémy PPA ako jediný zdroj údajov o subjektoch, ktoré v minulosti boli, alebo sú žiadateľmi o ľubovoľný druh podpory poskytovanej PPA.