bankové systémy

Bankový informačný systém AXA DBS® je určený pre banky univerzálneho typu. Poskytuje funkcie, ktoré umožňujú bankám vytvárať personalizované produkty pre svojich klientov.  

Komplexnosť

Riešenie pokrýva všetky funkcie potrebné pre zabezpečenie chodu retailovej bankovej činnosti.

Flexibilita

Prispôsobenie systému individuálnym požiadavkam klienta.

Modulárnosť

Možnosť modifikovať časti systému bez ovplyvnenia ostatnej funkcionality.

Bezpečnosť

Ochrana dát pred zneužitím a poškodením.

Automatizácia procesov

Zníženie prácnosti a nákladov pri správe bankových produktov a realizácii bankových služieb.

moduly systému

Bankový informačný systém AXA DBS® je riešený modulárne, čím je zabezpečená jeho veľká flexibilita a prispôsobenie individuálnym požiadavkám klienta. Poskytuje priestor na úpravu jednotlivých modulov a zároveň nebráni rozširovaniu nových.

Finančné účtovníctvo

Modul zabezpečuje vedenie účtovníctva v domácej a zahraničnej mene za každú organizačnú jednotku.

Správa klientov

Evidencia základných údajov o klientoch,adries, vzťahov medzi bankou a klientom, údaje pre štatistiku a iné.

Informácie pre manažment

Nástroj pre manažment banky, ako je sledovanie peňažných tokov v banke, výstupy podľa požiadaviek a pod.

Systémové parametre

Aktualizácia číselníkov riadiacich chod systému.

Retail /Vkladové účty

Modul umožňuje vedenie depozitných účtov rôzneho typu, ako sú bežné a kontokorentné účty, sporiace účty, vkladné knižky, termínované vklady a pod.

Úvery a pôžičky

Vedenie všetkých typov úverových účtov (napr.: bežný úver, anuitný úver, hypotekárny úver, revolvingový úver), s ktorými systém môže pracovať.

Reporting

Zabezpečuje spracovanie štatistických výkazov vyžadovaných príslušnou národnou bankou. Poskytuje používateľovi možnosť definovania vlastných výstupných zostáv.

Wholesale

Medzibankové obchody na domácom trhu s domácou a cudzou menou.

Platobný styk

Modul podporuje jednu z kľúčových bankových služieb - hotovostný a bezhotovostný platobný styk (domáci aj zahraničný)