Integrovaný manažérsky systém

Politika kvality spoločnosti Axasoft

 1. Manažment   spoločnosti sa zaväzuje plniť požiadavky ISO 9001:2008, udržiavať a zlepšovať účinný systém manažérstva kvality celej spoločnosti, ktorý bude v súlade s medzinárodne uznávanými normami.
 2. Spoločnosť rozvíja profesionálny rast svojich zamestnancov ich sústavným vzdelávaním. Vytvára predpoklady pre tvorbu zhodného produktu okrem iného aj starostlivosťou o pracovné prostredie zamestnancov vytváraním dôstojných  pracovných miest a poskytovaním ekonomických a iných istôt. Spoločnosť pre uspokojenie zákazníkov a akcionárov vyžaduje od svojich zamestnancov plnohodnotnú, kvalitnú a profesionálnu prácu.
 3. Spoločnosť dosahuje tieto ciele efektívnou, produktívnou a stabilnou prevádzkou  v súlade s platnými zákonmi a sústavným zlepšovaním svojich čiastkových procesov majúcich vplyv na spokojnosť zákazníkakvalitu produktu. Spoločnosť k naplneniu Politiky kvality udržuje dobré partnerské vzťahy so svojimi dodávateľmi.
 4. Jedným zo základných nástrojov, ktoré umožňujú splnenie týchto cieľov je spracovanie, zavedenie a udržiavanie účinného systému manažérstva kvality (SMK) pre všetky úrovne riadenia spoločnosti. SMK pôsobí ako prostriedok pre  splnenie stanovených cieľov a politiky  kvality vo všetkých činnostiach spoločnosti.
 5. Vedenie spoločnosti zodpovedá za spracovanie, zavedenie a udržiavanie SMK vrátane vzdelávania zamestnancov pre pochopenie významu a zlepšovanie kvality - ako aj spôsobu myslenia a profesionálneho výkonu práce. Vedenie tiež zodpovedá za trvalé vyhodnocovanie funkčnosti a účinnosti SMK a prijímanie adekvátnych opatrení.
 6. Spoločnosť uprednostňuje princíp prevencie pred princípom odhaľovania nezhôd.
 7. Poslaním spoločnosti Axasoft je poskytovanie komplexných služieb pri budovaní integrovaného informačného systému pre zákazníkov koncepciou tzv. biznis technológií. Jedná sa o technológie, ktoré predstavujú spôsob riadenia investícií do informačných technológií so zameraním na prínos pre jednotlivé odvetvia biznisu, zvýšenie konkurencieschopnosti, optimalizáciu nákladov a znižovanie rizík.
  Toto poslanie chceme postupne naplniť jednotlivými strategickými zámermi:
  zabezpečovať pre zákazníkov budovanie integrovaného informačného systému z pozície systémového integrátora
  poskytovať pre zákazníkov komplexnú aplikačnú podporu a servis HW pri prevádzke ich IIS
  postupne zabezpečovať pre jednotlivých zákazníkov tzv. totálny outsourcing IIS
  skvalitniť a posunúť na vyššiu úroveň spolupráce s našimi strategickými partnermi
 8. Príslušné ustanovenia, postupy a zodpovednosti za procesy SMK  sú uvedené v Príručke kvality spoločnosti a v súvisiacich organizačno – technických  postupoch (smerniciach).
 9. Spoločnosť rozvíja kultúru kvality vzťahov vykonávaním humanitárnych a sponzorských aktivít.
 10. Politika kvality je záväzná pre všetkých zamestnancov spoločnosti. Všetci riadiaci pracovníci spoločnosti  sú povinní túto politiku  kvality aktívne uplatňovať  v praxi aj prijímaním účinných opatrení pri spracovávaní, zavádzaní a udržiavaní SMK. Kontrolou dodržiavania zásad uvedených v tejto Politike kvality je poverený predstaviteľ manažmentu v spoločnosti.
 11. Najvyššou prioritou v spoločnosti je dosiahnutie optimálnej spokojnosti zákazníka.

V Bratislave, 25.januára 2008 Ing. Michal Tkačin, CSc. Generálny riaditeľ