História spoločnosti

2008


Na začiatku roka dochádza k fúzií dvoch spoločností Axasoft a D3M, s.r.o. Touto fúziou sa rozšírilo portfólio poskytovaných služieb spoločnosťou Axasoft.

Bol podpísaný kontrakt na implementáciu ERP systému na báze SAP pre Ministerstvo pôdohospodárstva SR, ktorý bol úspešne zavŕšený tým, že k 1.1.2009 všetkých 87 organizačných jednotiek spadajúcich pod Ministerstvo pôdohospodárstva SR nabehlo v oblastiach Finančného účtovníctva, Investičného majetku, Controllingu, Rozpočtovníctva, Miezd a personalistiky, Nákupu, Predaja,  ako aj rozhrania na štátnu pokladnicu do produktívnej prevádzky už v novej mene EUR – najväčší projekt na Slovensku z pohľadu počtu organizačných jednotiek, ktoré k jednému termínu nabehli do produktívnej prevádzky.

Vybudovanie serverovej farmy pre správu a prevádzku ERP systémov na báze SAP pre našich zákazníkov. K 31.12.2008 využíva tieto služby 11 právnych subjektov.

Vytvorenie Helpdeskového centra pre nahlasovanie požiadaviek a incidentov pre oblasti:

  • správa a prevádzka ERP systémov
  • správa a prevádzka HW a sieťovej infraštruktúry
  • servis HW

 

2009

K 1.1.2009 sme zabezpečili bezproblémový prechod na EUR pre všetkých našich zákazníkov. Mimo zmienených 87 organizačných jednotiek MP SR sa jednalo o ďalších 22 právnych subjektov medzi ktoré patrili napríklad Matador Automotive Vráble, a.s., Východoslovenské stavebné hmoty, a.s. Turňa nad Bodvou, Leoni Slowakia spol. s r.o., ŽOS Trnava, a.s.....

K 1.1.2009 sme uviedli do produktívnej prevádzky ERP systém na báze SAP pre Tatravagónku, a.s. Poprad. V rámci uvedeného projektu sme realizovali ako prví v rámci celej Európy integráciu systémov SAP a WINDCHILL. Taktiež v rámci projektu sme realizovali ako prví na Slovensku integráciu systémov SAP a i2.  

Podpísali sme kontrakt na implementáciu manažérskeho informačného systému na báze SAP BOBJ pre ŽOS Trnava, a.s. a ako prví na Slovensku sme zrealizovali jeho implementáciu pre výrobno-opravárenský podnik s typológiou ERP SAP – SAP BW – SAP BOBJ pre oblasti – ekonomicko-finančná, investičná, kontrolingová, logistická, výrobno-opravárenská, sledovania kvality, odbytovo-predajná a personálna.

Podpísali sme kontrakt na dodávku a následný servis do roku 2013 informačnej a didaktickej techniky pre všetky materské škôlky na Slovensku.


2010

Podpísali sme kontrakty s Fabryka Wagonow Gniewczyna - Poľsko:
o poskytovaní služieb ICT formou komplexného outsourcingu.
o implementácii ERP systému na báze SAP s nábehom do produktívnej prevádzky v plnom rozsahu k 1.1.2011.
Jedná sa o prvý medzinárodný kontrakt takého veľkého rozsahu.

K 1.1.2010 sme uviedli do prevádzky v Tatravagónke Poprad, a.s. systémy plne ON-LINE integrované so systémom SAP:
na sledovanie pohybu materiálov od nákupu až po predaj prostredníctvom snímačov čiarových kódov
na odhlasovanie operácii vo výrobe prostredníctvom priemyselných počítačov

Na základe Dodatku s MP SR sme pristúpili k pokračovaniu realizácie projektu „Technická asistencia pri zabezpečení harmonizácie systémov úkonov MP SR a PPA s požiadavkami EÚ“

Služby našej serverovej farmy sme rozšírili o správu a prevádzku mailov, riešení pre pracovné skupiny a správu a prevádzku antivírovej a antispamovej ochrany. K 31.12.2010 využíva tieto služby spolu so službami prevádzky ERP systémov na báze SAP 14 právnych subjektov.


2011

Podpísali sme kontrakty s Tatravagónka Bratstvo Subotica - Srbsko:

  • o poskytovaní služieb ICT formou komplexného outsourcingu.
  • o implementácii ERP systému na báze SAP s nábehom do produktívnej prevádzky v plnom rozsahu k 1.1.2012.

Jedná sa o roll-out riešenia zo spoločnosti Fabryka Wagonow Gnievczyna.
Podpísali sme kontrakt na servis monitorov, tlačiarní a multifunkčných zariadení so ŽSR.
Vytvorili sme aplikáciu pre oblasť centrálnej evidencie poisťovania majetku a evidencie poistných udalostí pre skupinu firiem OIG.
Uzavreli sme kontrakt pre riešenie konsolidácie podľa metodiky IFRS a manažérske výkazníctvo pre skupinu firiem spadajúcich do OIG.