Rozhovor s GR spoločnosti

Dobrý deň pán riaditeľ, dovoľte mi v úvode nášho rozhovoru sa vás opýtať na počiatky úvah o fúzii a na dôvody fúzie oboch firiem.“

„Dobrý deň. Matematika v podnikaní neplatí - túto myšlienku som mal na zreteli, keď sa začali naše prvé rozhovory s majiteľmi firmy Axasoft o možnej fúzií s firmou D3M, s.r.o. Východiskom bola spolupráca oboch firiem na mnohých projektoch, kde pre zákazníkov sme spoločne realizovali implementáciu informačného systému SAP. Jednalo sa napríklad o projekty NBS, Štátne lesy, ŽOS Trnava, Express Slovakia „medzinárodná preprava“, ... Taktiež D3M, s.r.o. implementovala systém SAP pre Axasoft Na týchto projektoch sa obe firmy dokonale oboznámili o svojich činnostiach a overili si schopnosť spolupráce. Ďalšími východiskami bolo to, že firmy si svojimi produktmi a službami nekonkurujú, ale sa vzájomne dopĺňajú a obe majú značný ľudský potenciál pre rozvoj a poskytovanie nových služieb v oblasti IT, ktoré zákazníkom budú prinášať pridanú hodnotu a uspokojovať ich potreby. Zvážením týchto východísk spolu s debatami o tom, ako skvalitniť formu spolupráce s využitím synergického efektu obchodného a realizačného potenciálu oboch firiem sme dospeli k záveru spojiť svoje pôsobenie na Slovenskom trhu.

Zrejme ste videli aj riziká fúzie.

Samozrejme každá takáto fúzia je dlhodobý proces prinášajúci so sebou mnohé riziká, ktoré správnym komunikovaním v rámci interných štruktúr jednotlivých firiem a smerom k svojim partnerom a zákazníkom môžu byť do značnej miery eliminované. Jedným z hlavných rizík je riziko zo spájania dvoch kultúr. Uvedené riziko sme sa snažili eliminovať nastavením jasných pravidiel fungovania novej spoločnosti, ktoré odzrkadľujú jej smerovanie, zohľadňujú potreby a požiadavky zákazníkov ako aj predstavy manažmentu a zamestnancov. Ďalším rizikom je riziko z toho, ako uvedenú fúziu vníma okolie – potenciálny odliv zákazníkov a neistota u partnerov. Uvedené riziko sme sa snažili eliminovať definovaním jasných strategických zámerov firmy, ktoré sme osobne komunikovali so všetkými našimi strategickými zákazníkmi a partnermi ešte pred samotným zrealizovaním fúzie. Samozrejme, že konkurencia sa snažila získať z tejto našej fúzie konkurenčnú výhodu a oslovovala našich zákazníkov, ale do dnešného dňa nedošlo k ich výraznému odlivu – skôr naopak, spoločne s firmou SAP Slovensko sme začali implementáciu systému SAP pre Ministerstvo pôdohospodárstva, spoločne s firmou Hewlett-Packard začíname realizovať podporu v produktívnej prevádzke systému SAP pre všetky spoločnosti Matador Automotive, pre Tatravagónku Poprad zabezpečujeme z pozície systémového integrátora budovanie IIS, pre spoločnosť DHL sme začali implementáciu informačného systému SAP, pre spoločnosť Samsung začíname okrem servisu monitorov zabezpečovať aj servis TVP, ... Tento stav je možné pripísať lojálnosti našich zákazníkov a partnerov, krátkemu času od prvej komunikácie zámeru fúzie až po jej samotnú realizáciu a dodržaniu si svojich záväzkov k zákazníkom a partnerom. Neposledným rizikom sú prehnané ciele a očakávania, ktoré sú nerealistické a neodrážajú možnosti spoločnosti a nezohľadňujú potreby trhu. Stanovenie reálnych cieľov je v prvom rade záväzok manažmentu voči zákazníkom, akcionárom a zamestnancom a preto ako predstaviteľ manažmentu firmy chcem deklarovať, že si tento záväzok plne uvedomujeme.

Ako by ste definovali poslanie novej firmy a jej strategické zámery?

Poslaním našej firmy je poskytovanie komplexných služieb pri budovaní integrovaného informačného systému pre zákazníkov koncepciou tzv. biznis technológií. Jedná sa o technológie, ktoré predstavujú spôsob riadenia investícií do informačných technológií so zameraním na prínos pre jednotlivé odvetvia biznisu, zvýšenie konkurencieschopnosti, optimalizáciu nákladov a znižovanie rizík.
Toto poslanie chceme postupne naplniť jednotlivými strategickými zámermi:

  • zabezpečovať pre zákazníkov budovanie integrovaného informačného systému z pozície systémového integrátora
  • poskytovať pre zákazníkov komplexnú aplikačnú podporu a servis HW pri prevádzke ich IIS
  • postupne zabezpečovať pre jednotlivých zákazníkov tzv. totálny outsourcing IIS
  • skvalitniť a posunúť na vyššiu úroveň spolupráce s našimi strategickými partnermi (SAP, HP, IBM, Siemens, Kyocera, ...)

Na záver mi dovoľte ešte jednu otázku ohľadom cieľov firmy pre tento rok?

Vzhľadom na to, že citlivo vnímame potreby trhu a poznáme možnosti našich zdrojov, určili sme si prvý rok spoločného pôsobenia na trhu ako rok investovania do rozvoja. Investovať chceme tak do rozvoja existujúcich a získania nových kvalitných personálnych zdrojov, ako aj do nových produktov a služieb, ktorými chceme oslovovať našich zákazníkov. Takými produktmi sú nové kompetenčné centrum pre zadávanie a sledovanie riešenia jednotlivých požiadaviek od zákazníkov, serverová farma pre poskytovanie outsourcingových služieb zákazníkom, zabezpečenie bezproblémového prechodu na EURO pre našich zákazníkov, ... Tieto investície samozrejme musia byť vyvážené aj ekonomickými výsledkami firmy. Za prvé dva mesiace tohto roku sme dosiahli nárast obratu o 25% oproti konsolidovanému obratu oboch firiem v predchádzajúcom roku. Plánovaný rozvoj a dosahované výsledky nás oprávňujú predpokladať, že fúzia spoločností pre zákazníkov, partnerov ako aj pre samotnú firmu bude znamenať 1 + 1 > 2.